Ga naar:

Critical Time Interventie

Critical Time Interventie (CTI) is een evidence based interventie voor sociaal kwetsbare mensen die in hun leven een kritische transitie doormaken. 

 

Een voorbeeld van een kritische transitie is de overgang van een institutionele setting (opvangvoorziening, gevangenis of algemeen of psychiatrisch ziekenhuis) naar (begeleid) zelfstandig wonen. 

 

Voor mensen kan een transitieperiode veel spanning veroorzaken. Zo’n periode kan echter ook hun bereidheid vergroten om te veranderen. CTI speelt hierop in door in deze periode emotionele en praktische steun te bieden. CTI helpt daarnaast ook om de verbindingen van cliënten met anderen in hun omgeving en met professionals te ontwikkelen en te versterken.

 

CTI is effectief in Nederland! 

 

Critical Time Intervention (CTI) is tussen 1990 en 1994 in New York ontwikkeld voor dak- en thuisloze mensenmet ernstige psychiatrische aandoeningen. De Columbia University vergeleek bij dakloze mensen tijdens een kritische overgang van opvang naar een woning de resultaten van CTI met die van gebruikelijke zorg. Het aantal dagen dakloosheid tijdens de 18 maanden na huisvesting was in dit onderzoek voor mensen die CTI kregen veel lager dan voor de groep met gebruikelijke zorg, respectievelijk 30 dagen en 91 dagen. Ook bleek CTI kosteneffectiever. Inmiddels is CTI met succes toegepast bij diverse doelgroepen en settings in onder meer Amerika en Europa.

 

In Nederland heeft Impuls – Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc Nijmegen -  onderzocht of CTI effectiever is dan gebruikelijke zorg voor dakloze mensen en mishandelde vrouwen die de transitie maken van de opvang naar (begeleid) zelfstandig wonen. In dit onderzoek zijn in totaal 319 cliënten van 18 instellingen negen maanden lang gevolgd, waarbij de ene groep cliënten CTI kreeg en de andere groep cliënten gebruikelijke zorg

 

Resultaten

 

Dit effectonderzoek door Impuls laat zien dat bij cliënten van de maatschappelijke opvang CTI in vergelijking met gebruikelijke zorg resulteert in:

minder psychische klachten bij cliënten die weinig sociale steun van vrienden en kennissen ervaren;

meer steun van familie en kennissen;

een verbeterde werkrelatie tussen cliënt en begeleider;

meer ervaren resultaat van de geboden hulp;

 

Bij mishandelde vrouwen geeft CTI in vergelijking met gebruikelijke zorg:

minder posttraumatische stress-symptomen;

minder onvervulde zorgbehoeften.

 

Op onder meer kwaliteit van leven, dakloosheid (in de maatschappelijke opvang) en herhaling van geweld (in de vrouwenopvang) had CTI geen effect.

 

Conclusie uit dit onderzoek is dat CTI in Nederland een bewezen effectieve interventie is voor dakloze mensen en mishandelde vrouwen die de overgang maken van de opvang naar (begeleid) zelfstandig wonen. 

 

Bij verschillende doelgroepen is een positief effect gevonden op de psychische gezondheid van mensen. Het gaat hierbij om effecten negen maanden na de transitie, dus direct na afloop van de interventie. In Amerika werden juist meer en grotere effecten gevonden langer na afronding van CTI.

 

CTI

biedt cliënten in transitie intensieve krachtgerichte, herstelondersteunende begeleiding;

is aanvullend op bestaand aanbod, want functioneert tijdelijk als een professioneel, formeel systeem, zonder de functies van de informele (mantel-)zorg en professionele zorg over te nemen.

ondersteunt cliënten tijdelijk met praktische en emotionele hulp.

biedt instrumenten voor het inventariseren van de krachten en hulpbronnen van cliënten (krachteninventarisatie) en het inschatten van de risico’s op tekortschietende zelfredzaamheid en terugval (bijvoorbeeld met de Tax-Su | Risicotaxatie-instrument Sociale uitsluiting).

biedt instrumenten voor het stellen van prioriteiten voor wat op een beperkt aantal leefgebieden nodig is om de transitie goed te kunnen maken en het samen met de cliënt opstellen van een CTI-actieplan met doelen, acties en tussentijdse evaluaties.

brengt inzichten en handvatten voor het realiseren van een optimale werkrelatie met kwetsbare mensen, wat de kans op een succesvolle begeleiding vergroot;

geeft begeleiders aanwijzingen voor het samen met cliënten aanboren van hulpbronnen;

biedt begeleiders handvatten voor het versterken van de sociale relaties van cliënten en hun relaties met het professionele netwerk;

zorgt dat cliënten worden toegeleid naar noodzakelijke begeleiding (linking & matching);

draagt bij aan het versterken van de samenhang en continuïteit in de begeleiding;

geeft begeleidershandvatten voor het organiseren en uitvoeren van netwerkbijeenkomsten.

 
 

Meer informatie vindt u via links in het menu en in het infoblad over CTI via de download hieronder. 

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"