Ga naar:

Projecten

Submenu:

foto

Projecten

 

In 2017-2018 wordt er gewerkt aan de onderstaande twee inhoudelijke dossiers. 

 

Project 1)  Digitale tool voor participatie, zelfregie en (positieve) gezondheid

In co-creatie ontwikkelen van een digitale tool voor mensen in achterstandssituaties die (begeleid) wonen in een wijk voor de versterking van de eigen participatie, zelfregie en (positieve) gezondheid. Bij de ontwikkeling van deze tool bouwen wij voort op de in de werkplaats O&H ontwikkelde werkmap ‘Op eigen kracht’ en de bij Impuls door ervaringsdeskundigheid ontwikkelde interventie voor het versterken van de participatie van cliënten met inzet van een team van ervaringsdeskundigen.

 

Porject 2) Vroeginterventie met ervaringskennis / ervaringsdeskundigheid

Inzet is de preventie van escalaties in de wijk, ook in relatie tot ‘verwarde mensen’. Uitwerken van wat vanuit leefwereld van cliënten nodig is, en wanneer welke bronnen en steunpunten in de gemeenschap kunnen worden ingezet, niet vanuit institutionele kaders. In dit dossier wordt het zorgschakelmodel met het oog op vroegsignalering door ervaringsdeskundigen en cliënten op zijn bruikbaarheid getoetst en zo nodig aangepast. Ook wordt nagegaan wat vakmanschap in deze context betekent, zowel in relatie tot ervaringsdeskundigheid als professionele expertise.

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"