Ga naar:

Judith Wolf

Prof. dr. Judith Wolf  werd in 2001 bijzonder hoogleraar (in deeltijd) ‘grondslagen van de maatschappelijke opvang’. In 2007 werd deze bijzondere leerstoel omgezet in een gewone leerstoel met als leeropdracht maatschappelijke zorg. Als hoogleraar werd zij hoofd van Impuls -Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg bij het Radboudumc dat bij die omzetting gestalte kreeg en ook directeur van de Academische werkplaats Impuls. Met de beleidsimpuls van het plan van aanpak Maatschappelijke opvang in de vier grote steden (2006; 2011 verlengd en uitgebreid met investeringen in zwerfjongeren, preventie en herstel) kregen kwaliteitsverbetering en methodisch werken in de maatschappelijke opvang en daklozenzorg meer aandacht. Judith Wolf adviseerde de minister van VWS met een voorstel voor het kennisprogramma voor de maatschappelijke- en vrouwenopvang.

 
Judith Wolf heeft bijna 30 jaar ervaring met het doen van onderzoek naar sociaal kwetsbare mensen, waaronder dakloze mensen en vrouwen met geweldservaringen, en naar de aansluiting van de hulpverlening bij de problemen, behoeften en mogelijkheden van deze groep(en). Onderzoek heeft zij ook gedaan naar factoren die samenhangen met sociale uitsluiting & dakloosheid, en die samenhangen met huiselijk geweld. In opdracht van gemeenten en instellingen deed zij vele studies naar omvang en profiel van sociaal kwetsbare groepen, waaronder langdurig zorgafhankelijke patiënten, dakloze mensen, zwerfjongeren en mishandelde vrouwen. Zij evalueerde innovatieve praktijken, waaronder begeleid wonen, case management en outreach projecten. Onder haar leiding zijn tussen 2007 en nu verschillende grote onderzoeksprojecten gestart. Zoals de effectiviteitsstudies naar Critical Time Intervention en het grote cohortonderzoek naar het profiel en de behoeften en wensen van daklozen in de vier grote steden die via de opvang in een persoonlijk traject komen en naar de werkzaamheid van de persoonsgerichte aanpak (CODA-G4). 
 
Lopende onderzoek en activiteiten
 
Qualitate qua overziet ze al het onderzoek dat door de onderzoeksgroep rond de leerstoel maatschappelijke zorg bij  Impuls wordt gedaan. Haar specifieke aandachtsgebieden zijn sociale uitsluiting & dakloosheid, de ontwikkeling en toetsing van effectieve interventies voor sociaal kwetsbare mensen, de monitoring van vraag en aanbod bij sociaal kwetsbare mensen, kwaliteit van leven en sociale kwaliteit en huiselijk geweld. In Europees verband is zij correspondent voor the Observatory van FEANTSA, maakt deel uit van een groep Europese onderzoekers op het gebeid van sociale uitsluiting en dakloosheid en neemt deel aan het Europese project MPHASIS. Dit heeft tot doel om de monitoring van dakloosheid te verbeteren door actieonderzoek in en uitwisseling tussen 20 Europese landen.

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"