Ga naar:

Krachtwerk

 

Krachtwerk ondersteunt mensen in achterstandssituaties in de richting van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven waarbij zij, net als iedere burger, in de samenleving mogen meedoen, erbij horen, ertoe doen en mogen zijn wie ze zijn. Krachtwerk maakt gebruik van de krachten en mogelijkheden van mensen en de hulpbronnen in de gemeenschap en helpt hen de regie over hun leven te houden of terug te krijgen. 
 
Het methodiekboek ‘Krachtwerk: Methodisch werken aan participatie en zelfregie’ helpt begeleiders zich een houding eigen te maken en de competenties te verwerven die nodig zijn om krachtgericht met cliënten te werken. De methodiek is inzetbaar bij diverse doelgroepen in diverse werkvelden, waaronder het sociaal werk, de maatschappelijke opvang en beschermd wonen, de vrouwenopvang, de verslavingszorg, de forensische zorg en het vluchtelingenwerk. 
 
KRACHTWERK
 
legt een gefundeerde bodem onder het professionele methodisch handelen van begeleiders en kan binnen en tussen (wijk)teams en organisaties zorgen voor meer eenduidigheid in het methodisch werken en in de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal;
biedt pijlers, principes en beginselen van waaruit begeleiders, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en medewerkers van ondersteunende diensten cliënten tegemoet treden en ondersteunen, ongeacht de setting en aard en duur van de verleende diensten;  
geeft inzichten en handvatten voor het realiseren van een optimale werkrelatie met cliënten en daardoor een verhoogde kans op een succesvolle begeleiding;
biedt instrumenten om samen met cliënten hun krachten en hulpbronnen te inventariseren, bijvoorbeeld de krachteninventarisatie (KI);
geeft inzichten en handvatten voor het samen met cliënten evalueren van hun zelfregulering, specifiek hun manier van omgaan met tegenslagen;
biedt een instrument voor het samen met cliënten stellen van langetermijndoelen en het uitzetten van acties in de vorm van persoonlijke actieplannen;
geeft begeleiders aanwijzingen voor het samen met cliënten aanboren van hulpbronnen;
biedt een instrument (een stappenplan voor teamkrachtbesprekingen) om in multidisciplinair samengestelde teams gezamenlijk te leren van 'wat werkt' bij cliënten en om het krachtgerichte, herstelondersteunende werken van begeleiders te versterken en te borgen.
 
Voor begeleiders, maar ook voor andere betrokkenen (teamleiders, managers, niet ondersteunend personeel) zijn trainingen in Krachtwerk beschikbaar. Ook kunnen teams en organisaties onder meer met coaching worden ondersteund bij de implementatie van deze methodiek. Hiervoor kan contact worden opgenomen bij de Impuls academie. 
 
Meer informatie vindt u links in het menu en in de folder over Krachtwerk.
 
In mei 2018 is in het tijdschrift Bijblijven nr. 3/4 - Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg het artikel 'Krachtwerk als sleutel voor herstel' verschenen. 
 
 
 

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"