Ga naar:

Academische werkplaats OGGZ

foto

Academische werkplaats OGGZ

 

De Academische werkplaats OGGZ zet zich in voor een duurzaam vangnet voor mensen in multiprobleemsituaties. De werkplaats zal aan haar missie werken in een sterk veranderend krachtenveld. In de nieuwe WMO, waarin de OGGZ als prestatieveld en als begrip niet meer voorkomt, wordt een sterk appel gedaan op het zelforganiserend vermogen van burgers en hun sociale netwerken. De zorgarrangementen die in de verzorgingsstaat als vangnet dienen voor kwetsbare mensen moeten plaats gaan maken voor zelfzorg en mantelzorg, aangevuld met professionele zorg als het niet anders kan. Deze beleidsverandering kan onbedoeld leiden tot verwaarlozing van de meest kwetsbare mensen, veelal functionerend in de marge van de samenleving.

 

Het beleid wil ‘zorg en ondersteuning in de buurt’. De focus is sterk gericht op het bieden van integrale wijkgerichte ondersteuning. Vitaal is de herijking van de OGGZ door de ontwikkeling van een op het wijkaanbod passende basisinfrastructuur voor de maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare mensen. In samenwerking met gemeenten wil de Academische werkplaats een bijdrage leveren aan die basisinfrastructuur.

 

In de Academische werkplaats OGGZ zijn de krachten van Impuls en tien kernpartners in de OGGZ verspreid over Nederland gebundeld. Vertegenwoordigd zijn: GGD, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg en RIBW-en. De Academische werkplaats OGGZ ging eind 2013 van start voor vier jaar. Evaluatie vindt plaats in 2017.

 

De Academische werkplaats OGGZ heeft Nederland als werkterrein en is toegankelijkvoor alle kernpartners in de OGGZ.

 

Hier vindt u het informatieblad dat is verspreid bij de start van de Academische werkplaats OGGZ.

 

Vragen over de Academische werkplaats OGGZ kunt u richten aan: info@awoggz.nl of u kunt contact opnemen met Loes Borst (024-3614365).

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"