Ga naar:

Projecten

Bekijk lopende projecten

Thema

Jaartal

foto

Sorteer op:  Startdatum project (standaard)  |  Titel van project

EUR-HUMAN: EUropean Refugees - HUman Movement and Advisory Network

Van 1 januari 2016 tot 31 december 2016

De Syrische burgeroorlog heeft er voor gezorgd dat tussen de zeven en acht miljoen Syriërs op de vlucht zijn geslagen. Naast Syriërs, bestaat de vluchtelingenstroom naar Europa uit mensen afkomstig uit Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran, Eritrea, en Bangladesh. De toegenomen stroom vluchtelingen heeft grote druk gezet op Europese landen die veelal niet voorbereid waren op een dergelij...

lees verder »

Inventarisatie kennis- en innovatiebehoeften forensische zorg

Van 15 oktober 2015 tot 15 februari 2016

Het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ), in 2012 van start gegaan, heeft als doel de kwaliteit van de forensische zorg te ontwikkelen en verbeteren. KFZ heeft Impuls gevraagd om de kennis- en innovatiebehoeften voor de forensische zorg in opvanginstellingen te inventariseren. Het doel van deze inventarisatie is om de behoeften in de zorg voor de forensische populatie bij de opvangi...

lees verder »

Innovatie van de Exodus methodiek

Van 1 september 2014 tot 1 maart 2016

Exodus Nederland biedt opvang en ondersteuning aan (ex-)gedetineerden met het oog op een succesvolle terugkeer in de samenleving. Doordat de diensten van Exodus vanaf 1 januari 2014 onder de forensische zorg vallen, verwacht men dat Exodus een zwaardere groep (ex-)gedetineerden krijgt. Tegelijkertijd vragen financiers om meer te doen met minder geld en om te komen tot een andere verhouding tus...

lees verder »

De aanpak van schulden bij dreigende huisuitzetting

Van 1 juli 2014 tot 31 januari 2015

Hardnekkige schulden kunnen leiden tot huurachterstanden en dreigende, zelfs ook feitelijke huisuitzettingen. Met het oog op vroeginterventie is het belangrijk te weten wat er aan het onderliggende probleem van veel huisuitzettingen, de schuldenproblematiek, wordt gedaan. In opdracht van de Academische werkplaats G4 USER voerde Impuls in 2014 een verkennend onderzoek uit naar de aanpak van sch...

lees verder »

Europese leerdoelen voor de integratie van huisvesting en ondersteuning (ELOSH)

Van 1 december 2013 tot 30 september 2015

Het Europese ELOSH project (European Core Learning Outcomes for the Integration of Support and Housing) is een samenwerkingsverband van veertien organisaties uit negen landen van de Europese Unie. Het project wil via een training informatie verspreiden over belangrijke voorwaarden en best practices bij de huisvesting en ondersteuning van diverse doelgroepen. Deze training is gericht op aanbied...

lees verder »

Monitoring trajectuitkomsten: Montra

Van 1 november 2013 tot 1 november 2014

De Academische werkplaats Opvang & Herstel wil de komende jaren een model ontwikkelen voor de monitoring van uitkomsten van trajecten in opvanginstellingen. Die monitoring van trajectuitkomsten, afgekort Montra, draagt enerzijds bij aan het leren en verbeteren van het methodisch werken met klanten en anderzijds wetenschappelijk onderbouwde informatie geven voor de verantwoording van de mid...

lees verder »

Ontwikkeling Referentiekader OGGZ

Van 1 november 2013 tot 1 november 2014

Met alle transities in het sociale domein dringt zich de vraag op wat in Nederland voor de specifieke doelgroep van mensen in multiprobleemsituaties duurzame maatschappelijke ondersteuning omvat. Er wordt immers meer uitgegaan van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen en ook een sterk appel gedaan op het zelforganiserend vermogen van burgers en hun sociale netwerken. Nu de focus l...

lees verder »

Niemand tussen wal en schip: referentiekader maatschappelijke zorg

Van 1 november 2013 tot 31 maart 2015

Met alle transities in het sociale domein dringt zich de vraag op wat in Nederland voor de specifieke doelgroep van mensen in multiprobleemsituaties duurzame maatschappelijke ondersteuning omvat. Er wordt immers meer uitgegaan van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen en ook een sterk appel gedaan op het zelforganiserend vermogen van burgers en hun sociale netwerken. Nu de focus l...

lees verder »

Je gezondheid: Basis voor jouw toekomst

Van 1 april 2013 tot 31 mei 2014

In opdracht van Stichting Zwerfjongeren Nederland ontwikkelt Impuls een programma voor gezondheidsbevordering van zwerfjongeren. Stapsgewijs wordt samen met een panel van zwerfjongeren toegewerkt naar de bouwstenen voor een effectief gezondheidsbevorderend programma. Deze aanpak is gestoeld op het Intervention Mapping protocol voor het ontwikkelen van theory-based en evidence-based interventi...

lees verder »

Kwalitatief onderzoek naar huurachterstand en dreigende huisuitzetting

Van 15 maart 2013 tot 1 augustus 2013

Dit onderzoek is een aanvulling op een grootschalige, kwantitatieve studie naar de risico- en beschermende factoren bij huisuitzettingen . Met dit onderzoek willen Impuls en de Hogeschool Utrecht meer inzicht geven in het proces van huisuitzetting, de handelswijzen van de diverse betrokken actoren (de huurder zelf, het sociale netwerk, de woningcorporatie, deurwaarders, etc.) en de manie...

lees verder »

Housing First: principes en praktijken

Van 1 november 2012 tot 5 maart 2014

Omdat Housing First veelbelovend is bij de aanpak van dakloosheid, heeft de Academische werkplaats Opvang & Herstel besloten de focus hierop te richten. Een belangrijke vraag was of Housing First voldoende wetenschappelijke fundering heeft om een brede toepassing in Nederland te rechtvaardigen. Daarnaast was er behoefte aan inzicht in de uitvoering en baten van de eerste Housing First pra...

lees verder »

Optimale re-integratiedienstverlening van klanten in de bijstand

Van 1 september 2012 tot 1 januari 2013

Het doel van het RAAK Pro onderzoeksprogramma is: īhet versterken van de professionaliteit van klantmanagers en re-integratiecoaches in de re-integratiedienstverlening door de introductie en toetsing van evidence en practice based manieren en middelenī (Van der Laan & Vanschoren, 2010). Onderhavig onderzoek moet input leveren aan de beoogde ontwikkeling van een referentiekader voor optimal...

lees verder »

Taxatie van Sociale uitsluiting

Van 1 september 2012 tot 30 september 2014

De Tax-Su is een instrument, ontwikkeld door Impuls - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg, dat professionals die werken met kwetsbare mensen ondersteunt bij het maken van een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van de achterstanden in participatie en daarmee de risico’s op uitval en terugval en dat hen helpt bij het onderbouwd nemen van een besluit over welke hulp nodig is. In 2013 i...

lees verder »

Zorg voor moeilijk plaatsbaren in de maatschappelijke opvang

Van 15 augustus 2012 tot 31 december 2012

Onderzoek naar definitie, kenmerken en zorgaansluiting van de groep moeilijk plaatsbare cliŽnten in de maatschappelijke opvang Rotterdam.

lees verder »

Kwetsbare mensen in Rotterdam: onderzoek naar stabiel worden, stabiel zijn en stabiel blijven

Van 1 juli 2012 tot 31 oktober 2012

Inzet van het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang is onder meer het verbeteren van de situatie van dakloze mensen en het voorkomen dat mensen dakloos worden. Dit moet ondermeer bereikt worden door het in traject brengen van de dakloze mensen in de G4. Doel van deze trajecten is het bereiken van een stabiele mix (in termen van onderdak, inkomen, dagbesteding en zorgcontact). In 2010 bereik...

lees verder »

Toestroom van gezinnen naar de Maatschappelijke Opvang in Rotterdam

Van 1 juni 2012 tot 31 augustus 2012

In opdracht van de gemeente is in Rotterdam onderzoek uitgevoerd naar de aanmelding van gezinnen bij het centrale aanmeldpunt voor dakloze gezinnen, het Centraal Onthaal Gezinnen (COG). De uitkomsten van dit onderzoek zijn vertrouwelijk. 

lees verder »

Klein maar fijn

Van 1 februari 2012 tot 29 februari 2012

Het onderzoek beoogt een overzicht te geven van bruikbare en betrouwbare instrumenten voor het meten van participatie en herstel van sociaal kwetsbare mensen. De notitie is bedoeld als een hulpmiddel in de gemeentelijke beleidsontwikkeling en besluitvorming rond participatie van burgers.

lees verder »

Pilot modelgetrouwheidstoetsing krachtgerichte basismethodiek

Van 1 januari 2012 tot 1 juni 2014

De krachtgerichte basismethodiek is ontwikkeld om tot een betere zorgaansluiting te komen. Deze basismethodiek is geënt op de krachtgerichte benadering van Rapp en Goscha en Saleebey. Voor de invoering en toepassing van de krachtgerichte basismethodiek in de praktijk zijn materialen (methodiekboek, handleiding krachtgericht begeleidingstraject, etc.) en trainingen ontwikkeld. Na invoer...

lees verder »

Ambulantiseringsproject De Veste

Van 1 oktober 2011 tot 1 november 2012

HVO Querido is gestart met een project waarin personen die intramuraal wonen via De Veste een zelfstandige woning gaan betrekken met ambulante woonbegeleiding via Discus conform het Housing First principe. Impuls is gevraagd om onderzoek te doen naar de impact van ambulantisering bij cliŽnten van de Veste.

lees verder »

Critical Time Interventie (CTI) na detentie

Van 1 oktober 2011 tot 30 juni 2013

CTI is een evidence based, intensieve vorm van begeleiding die cliŽnten met meervoudige problemen praktische en emotionele hulp biedt in een kritische transitieperiode in hun leven. Deze begeleiding is kortdurend, gestructureerd en heeft een probleemgerichte benadering met een focus op re-integratie in de maatschappij. Voor dit onderzoek benaderen we 80 cliŽnten van de vier participere...

lees verder »

Effectiviteit en modelgetrouwheid van de Houvastmethodiek in de opvang voor zwerfjongeren

Van 15 januari 2011 tot 14 juli 2014

Nederland telde in 2010 officieel zo’n negenduizend zwerfjongeren. Dit zijn jongeren zonder vaste verblijfsplaats of die in opvangvoorzieningen verblijven. De meerderheid van deze jongeren tot 23 jaar heeft meervoudige problemen, zoals psychiatrische stoornissen en verslavingen. Bovendien hebben ze vaak schulden en een klein sociaal netwerk. Ondanks deze zorgwekkende situatie wordt er we...

lees verder »
  • Pagina:
  • 1
  • 2

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"