Ga naar:

Krachtinterventies

foto

Krachtinterventies

 

Impuls heeft voor de praktijk enkele wetenschappelijk gefundeerde interventies ontwikkeld en beschikbaar gemaakt die goed uitvoerbaar zijn en een positief onthaal krijgen van klanten en begeleiders. De hiermee ingezette professionalisering en kwaliteitsverbetering van het methodisch werken met kwetsbare mensen is te danken aan de Academische werkplaats Opvang & Herstel en de Vrouwenopvang die met middelen en expertise hierin investeerden.

 

De interventies zijn 'evidence-based' (bewezen effectief) en sluiten aan op de 'experience-base' van klanten en professionals. Ze zijn theoretisch gefundeerd en voldoen aan toetsbare kwaliteitseisen, zoals bepaald in modellen voor modelgetrouwheid. De interventies zijn in samenwerking met klanten, professionals en beleidsfunctionarissen aangepast en verder uitgewerkt.

 

Krachtwerk is de naam van de krachtgerichte en herstelondersteunende basismethodiek voor de begeleiding van kwetsbare mensen die Impuls heeft ontwikkeld. Doel is het herstel van kwetsbare mensen, uitgaande van hun krachten en mogelijkheden en de beschikbare bronnen in hun omgeving, in de richting van een door hen zelf gewenste kwaliteit van leven waarbij zij, net als iedere andere burger, in de samenleving meedoen en erbij horen. 

 

Critical Time Intervention is een evidence based, intensieve en kortdurende begeleidingsvorm om mensen met meervoudige problemen praktisch en emotioneel te ondersteunen tijdens een overgangsfase in hun leven, waarin zij door de extra stress een groot risico lopen op tekortschietende zelfredzaamheid en verlies van greep op hun leven. 

 

Housing First geeft dakloze mensen - zonder voorwaarden vooraf - eerst zelfstandig woonruimte en biedt daarnaast intensieve, integrale ondersteuning bij hun verdere herstel en het behoud van hun woonruimte. Housing First is niet zozeer een methodiek maar een model voor de huisvesting en (re-)integratie van dakloze mensen met multiproblemen. 

 

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"