Ga naar:

Projecten

Bekijk projectarchief

Thema

Jaartal

foto

Sorteer op:  Startdatum project (standaard)  |  Titel van project

ORAMMA: Operational Refugee And Migrant Maternal Approach

Van 1 april 2017 tot 31 december 2018

Vrouwen vormen een kwetsbare groep binnen vluchtelingenpopulaties. Met name (jonge) zwangere vrouwen en vrouwen met pasgeboren baby’s hebben een verhoogd risico op specifieke gezondheidsproblemen. De toename van het aantal vluchtelingen in Europa vraagt om een integrale en goed gecoördineerde aanpak om de perinatale zorg voor vluchtelingen en migranten te verbeteren. Het ORAMMA proj...

lees verder »

Home_EU: Homelessness as Unfairness

Van 1 oktober 2016 tot 30 september 2019

Europa is een van de rijkste en meest ontwikkelde regio’s van de wereld. Toch zijn er sociale ongelijkheden op cruciale domeinen zoals gezondheidszorg, inkomensverschillen en ervaren kwaliteit van leven. Het project “homelessness as unfairness” ook wel HOME_EU, is een internationaal project waarin 9 landen (waaronder Nederland) zich richten op sociale ongelijkheid van alle bu...

lees verder »

Ervaringen met de gesprekstool 'Mijn positieve gezondheid': evaluatie van een pilot

Van 1 september 2016 tot 31 maart 2018

Het relatief nieuwe begrip, positieve gezondheid, is ontwikkeld door Machteld Huber. Bij positieve gezondheid gaat het niet om de af- of aanwezigheid van ziekte, maar ligt de focus op het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Huber ontwikkelde de gesprekstool ‘mijn Positieve Gezondhe...

lees verder »

Toetsing van het zorgschakelmodel bij multiprobleemsituaties

Van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017

In de werkplaats OGGZ is in 2015 gewerkt aan de ontwikkeling van een zorgschakelmodel. Dit zorgschakelmodel is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten over passende zorg. Het ondersteunt bij het regelen van transities tussen de schaalniveaus in het zorgnetwerk van personen en gezinnen in multiprobleemsituaties.   Het zorgschakelmodel is aan professionals op verschillende zorgnive...

lees verder »

Vervolgmeting Cohortonderzoek onder dakloze mensen in Amsterdam

Van 1 mei 2016 tot 31 december 2017

De Directie Maatschappelijke Ondersteuning van het Ministerie van VWS gaf in 2010 het IVO en Impuls opdracht tot een grootschalig cohortonderzoek waarin ruim 500 dakloze mensen in de vier grote steden voor een periode van 2,5 jaar zijn gevolgd. Vanaf 2011 zijn de dakloze mensen – volwassenen én jongeren - uit dit cohort vier keer geïnterviewd waarbij telkens het perspectief v...

lees verder »

Versterken van sociale integratie met ervaringsdeskundigheid

Van 1 april 2016 tot 30 april 2017

Bij sociale integratie gaat het om geaccepteerd te worden als gelijkwaardig persoon en gerespecteerd te worden als partner in diverse sociale en maatschappelijke situaties. Hierbij zijn sociale netwerken belangrijk voor zowel praktische alsook emotionele steun. Deze steun is belangrijk voor het verkrijgen en behouden van stabiliteit in de levens van kwetsbare mensen.   Kwetsbar...

lees verder »

MONTRA II: Monitoren en evalueren van de uitkomsten van begeleidingstrajecten

Van 1 februari 2016 tot 31 december 2018

Bij opvanginstellingen is een grote behoefte om individuele begeleidingstrajecten periodiek, samen met cliënten, te monitoren en te evalueren. In opdracht van de Academische werkplaats Opvang & Herstel ontwikkelt Impuls hiertoe een model voor het routinematig monitoring van trajectuitkomsten, afgekort MONTRA.   Met behulp van MONTRA vullen cliënten en begeleiders (onaf...

lees verder »

Voorkomen van erger en escalatie in de wijk

Van 1 mei 2015 tot 1 mei 2016

Preventie is een belangrijk aandachtsgebied van de Academische werkplaats Opvang & Herstel. De werkplaats heeft Impuls gevraagd te onderzoeken hoe de opvang vanuit haar specialisme haar functie van preventie kan versterken. Dit project richt zich op het ontwikkelen van een vroeginterventie-aanpak in de wijk. Het project kent twee fasen, namelijk het verzamelen van informatie en ontwikkelen...

lees verder »

Verwijsmodel bij multiprobleemsituaties

Van 1 april 2015 tot 31 januari 2016

Een analyse en beoordeling van de situatie van personen of gezinnen - of dat nu gebeurt in een wijkteam, bij een maatwerkvoorziening of een Commissie Centrale Toegang - leiden doorgaans tot een besluit over passende zorg voor een huishouden. Door de veranderingen in het sociale domein staat deze integrale toegang in het brandpunt van de belangstelling, en in het verlengde ervan het zogenaamde ...

lees verder »

Evaluatie van initiatieven binnen het programma van het Kansfonds

Van 1 april 2015 tot 31 januari 2021

Het Kansfonds levert de komende zes jaar (2015 tot en met 2021), via het programma “geloof in eigen kunnen”, een financiële ondersteuning aan 25 initiatieven, die het geloof in eigen kunnen van thuisloze jongeren stimuleert. Het gaat om initiatieven die inzetten op langdurige ondersteuning door een maatje, helpen met het ontwikkelen van levensvaardigheden en inspelen op de b...

lees verder »

Stimuleringsprogramma Housing First Nederland

Van 1 maart 2015 tot 31 oktober 2018

Om Housing First (HF) succesvol uit te kunnen voeren in Nederland, is het essentieel dat er voldoende kennis en draagvlak is bij alle betrokken partijen (opvangorganisaties, woningcorporaties, etc.). Het ministerie van VWS heeft daarom besloten tot een stimuleringsprogramma Housing First. Impuls voert dit programma uit. In dit programma wordt kennis verzameld en gedeeld over HF en wordt HF the...

lees verder »

Pilot zelfhulpboek

Van 1 april 2014 tot 31 januari 2015

In de Academische werkplaats Opvang & Herstel is met cliënten en beleidsfunctionarissen van betrokken opvanginstellingen een zelfhulpboek Herstelwerk gemaakt. Om het zelfhulpboek succesvol te kunnen implementeren, wordt  de vormgeving en de inhoud van het zelfhulpboek getoetst in het gebruik door cliënten. Op basis van deze toetsing wordt het zelfhulpboek aangepast en aangev...

lees verder »

Onderzoek naar risico- en beschermende factoren bij huisuitzetting

Van 1 juli 2010 tot 31 juli 2014

De preventie van huisuitzettingen staat hoog op de agenda van gemeenten; in verschillende steden zijn protocollen ontwikkeld die afspraken bevatten tussen gemeenten, woningcorporaties en eventuele andere ketenpartners, over het terugdringen van het aantal huisuitzettingen door vroegsignalering en preventief ingrijpen. Problemen worden nu echter pas gesignaleerd wanneer er al een huurachtersta...

lees verder »

Coda-G4

Van 1 februari 2010 tot 1 mei 2015

De Cohortstudie naar daklozen in de vier grote steden (Coda-G4) is een grootschalig en meerjarig onderzoek naar dakloze mensen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. In totaal worden 500 mensen die instromen via de centrale loketten voor daklozen drie jaar lang gevolgd. We onderzoeken wat hun behoeften en wensen wat betreft zorg zijn, en hoe het met hen gaat op verschillende leefgebiede...

lees verder »

EffeCTIef: studie naar het effect van Critical Time Intervention in de maatschappelijke opvang

Van 1 oktober 2009 tot 1 juni 2014

Maatschappelijke opvanginstellingen (MO-instellingen) en de overheid hebben tot doel om daklozen weer volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving. De afgelopen jaren is een offensief ingezet op terugdringing van dakloosheid, meer doorstroom in voorzieningen en verbetering van de levenskwaliteit van daklozen. Uit een systematische review van de internationale literatuur blijkt dat Critical...

lees verder »

EffeCTIef: studie naar het effect van Critical Time Intervention in de vrouwenopvang

Van 1 oktober 2009 tot 1 april 2014

Vrouwen die naar de vrouwenopvang (VO) komen zoeken naast veiligheid ook begeleiding die aansluit op hun behoeften en die toewerkt naar een veilig en zelfstandig bestaan. Hoewel medewerkers zich voluit inzetten, is de hulp hier nog onvoldoende op ingericht. VO-instellingen hebben behoefte aan een meer doelgerichte methodiek van werken gericht op doorstroom van vrouwen naar een veilig en zo zel...

lees verder »

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"